• < online kurz >
 • < 14 lekcí >
 • < začíná 6. 3. >
Оксана Носенко

Josef Brechler

Data Scientist / ex-Assistant Director
v Moody´s Analytics

Machine learning
& AI

Náš online kurz machine learning je pro tebe příležitost,
jak začít s AI v datové vědě. Spoj své znalosti Pythonu
se silnými základy strojového učení a získej potřebné skills.
Začni s upgradem své IT kariéry a získej náskok.

Rezervuj si místo

O kurzu:

Kurz Machine learning a AI tě seznámí s koncepty a algoritmy strojového učení. Naučíš se používat knihovny SciPy a scikit-learn, sestavovat datové pipeliny či vytvářet ML modely na datových souborech.

Osvojíš si základy neuronových sítí a velkých jazykových modelů, včetně práce s knihovnou langchain a její integrace do ChatGPT API.

 • 7 týdnů
 • Deep dive do ML
 • Základy neuronových sítí

Kurz je vhodný pro:

Analytiky, BI analytiky a výzkumné pracovníky
 • Naučíš se pracovat s nástroji v Pythonu a zefektivnit vlastní práci v analýze dat.
 • Poznáš aplikace a techniky ML na praktických příkladech.
 • Naučíš se používat validační techniky při experimentech s využitím ML.
SW inženýry, programátory, databázové specialisty
 • Naučíš se řešit problémy v produkčním prostředí.
 • Zjistíš, jak optimalizovat výpočetní nároky a dosáhnout výsledků s ML modely.
 • Budeš používat statistické koncepty a rozumět vývoji a údržbě ML modelů.
BI, Risk, IT Product a Innovation managery
 • Poznáš přínosy i rizika ML technologií.
 • Seznámíš se s aplikacemi pro IT management.
 • Naučíš se implementovat ML řešení a rozhodnout o jejich využití.

Kurz začíná

6. 3. 2024

Chci se přihlásit

Kurzem tě provede

Josef Brechler

Data Scientist / ex-Assistant Director v Moody´s Analytics

 • Působil jako Assistant Director / Data Scientist v Moody's Analytics.
 • Věnuje se vývoji produktu zaměřeného na integraci dílčích ekonomických rizik.
 • Denně řeší problémy týkající se strojového učení, paralelizace výpočtů nebo data managementu.
 • Pracoval pro společnost Alza, kde řešil predikci prodejů, optimalizaci skladu a další úlohy z logistiky, prodeje nebo marketingu. Jeho role zahrnovala komunikaci se zadavateli, získávání a čištění dat, vývoj modelů, jejich zprovoznění v produkčním prostředí i jejich dlouhodobou údržbu.

Program

  • Lekce 1
  • Středa 6. 3. 2024
  • 18:00–19:30

  Úvod do AI: Od teorie k praxi

  —> Úvod, úlohy strojového učení
  —> Teoretický úvod optimalizačních úloh
  —> Použití knihoven NumPy a SciPy pro vyřešení optimalizační úlohy
  —> Optimalizační úloha v případě predikce
  —> Algoritmus gradientního sestupu (gradient descent)

  • Lekce 2
  • Pondělí 11. 3. 2024
  • 18:00–19:30

  Model lineární regrese: Nauč počítač předpovídat

  —> Teoretický úvod do lineární regrese, metoda nejmenších čtverců
  —> Jednoduchá a vícenásobná lineární regrese, interpretace koeficientů
  —> Lineární regrese v knihovně scikit-learn
  —> Vytvoření predikce

   

  Úkol: Nacvič si model lineární regrese, udělej výpočet predikce, vizualizuj skutečné versus predikované hodnoty a proveď základní diagnostiku modelu.

  • Lekce 3
  • Středa 13. 3. 2024
  • 18:00–19:30

  Klasifikace: Nauč počítač rozpoznávat

  —> Jednoduchá klasifikační úloha a multi-class klasifikační úloha
  —> Modely pro klasifikaci – Logistická regrese, k-nearest neighbors (KNN)
  —> Přesnost modelu a chybové metriky
  —> Problém nevyváženého souboru dat a metody jeho řešení

 
  • Lekce 4
  • Pondělí 18. 3. 2024
  • 18:00–19:30

  Rozhodovací stromy: Základ mnoha efektivních algoritmů

  —> Základní logika rozhodovacích stromů, pojmy uzel (node), hrana (edge), list (leaf)
  —> Příprava dat pro rozhodovací stromy
  —> Nácvik modelu rozhodovacího stromu a predikce
  —> Analýza nacvičeného stromu

   

  Úkol: Nacvič si model logistické regrese, provede predikci a diagnostiku. Poté se zaměř na nacvičení modelu rozhodovacího stromu.

  • Lekce 5
  • Středa 20. 3. 2024
  • 18:00–19:30

  Datové pipeliny a umění feature engineeringu

  —> Koncept řetězení operací do pipeliny, výhody využití
  —> Objekty typu transformer pro úpravu dat
  —> Metody fit, transform
  —> Práce s názvy sloupců
  —> Význam feature engineeringu pro přesnost modelů
  —> Feature engineering jako součást scikit-learn pipeline

Zobrazit celý program Skrýt program
  • Lekce 6
  • Pondělí 25. 3. 2024
  • 18:00–19:30

  Transformátory dat: Tvorba účinných modelů

  —> Datové transformátory využívané v rámci feature engineering – kódování kategorických proměnných, polynomy, převod numerických proměnných
  —> Pokročilé techniky pro obsluhu datových pipeline
  —> Tvorba vlastních transformátorů

   

  Úkol: Vytvoř si pipeline v knihovně scikit-learn, pracuj s transformátory sloupců a zpracuj kategorické proměnné.

  • Lekce 7
  • Středa 27. 3. 2024
  • 18:00–19:30

  Čistota dat: Základ úspěšné AI

  —> Problematické situace v datech – chybějící hodnoty, odlehlá pozorování
  —> Metody pro identifikaci problémů v datech
  —> Nástroje pro opravu a doplnění dat
  —> Přeškálování dat

  • Lekce 8
  • Středa 3. 4. 2024
  • 18:00–19:30

  Cross-validace a umění výběru modelu

  —> Význam cross-validace modelu pro jeho přesnost a kalibraci hyperparametrů
  —> Rozdělení datového souboru na trénovací a testovací množinu dat
  —> Rozdělení trénovacího souboru pomocí cross-validace
  —> Různé typy cross-validačních technik

   

  Úkol: Identifikuj a ošetř chybějící hodnoty, detekuj a ošetř odlehlé hodnoty, proveď normalizaci dat, vytvoř datovou pipeline s cross-validací a najdi optimální hyperparametry.

  • Lekce 9
  • Čtvrtek 4.4.2024
  • 18:00–19:30

  Ensemble modely: Síla diversity

  —> Úvod do teorie ensemble modelů – bagging, boosting, stacking
  —> Algoritmy využívající bagging a boosting (Random Forest, Gradient Boosting Machines, XGBoost, LightGBM)
  —> Klasifikační úloha pro více tříd

  • Lekce 10
  • Pondělí 15. 4. 2024
  • 18:00–19:30

  Časové řady: Predikce budoucnosti

  —> Obecná charakteristika časových řad
  —> Modely pro predikci časových řad
  —> Feature engineering v časových řadách
  —> Cross-validace časových řad

   

  Úkol: Natrénuj a proveď predikce a vyhodnoť model pomocí pokročilého predikčního algoritmu. Dále natrénuj a proveď predikce a vyhodnoť model na datasetu s časovou řadou.

  • Lekce 11
  • Středa 17. 4. 2024
  • 18:00–19:30

  Neuronové sítě: Mozek AI

  —> Základní pojmy a teorie – neuron, aktivační funkce, backpropagation algoritmus
  —> Typologie neuronových sítí
  —> Vytvoření neuronové sítě v Pythonu

  • Lekce 12
  • Pondělí 22. 4. 2024
  • 18:00–19:30

  Redukce dimenzionality a technika embeddings

  —> Důvody pro redukci počtu proměnných
  —> Metody pro redukci dimenzionality – PCA, t-SNE
  —> Zpracování psaného textu pomocí embeddings

   

  Úkol: Natrénuj jednoduchou neuronovou síť a vytvoř embeddings vektoru.

  • Lekce 13
  • Středa 24. 4. 2024
  • 18:00–19:30

  ChatGPT a další jazykové modely: Rozmluva s AI

  —> Základní teorie týkající se velkých jazykových modelů
  —> Knihovna langchain
  —> OpenAI API – interakce s ChatGPT pomocí Pythonu
  —> Generování informací pomocí Retrieval-Augmented Generation (RAG)

   

  Úkol: Využití knihovny langchain pro práci s velkým jazykovým modelem.

  • Lekce 14
  • Pondělí 29. 4. 2024
  • 18:00–19:30

  Závěr, QA session, diskuze k pracovnímu trhu

Získat více informací

Vyplň registrační formulář a připoj se k nám!
Náš robot_dreams tým se s tebou spojí co nejdříve,
abys získal*a všechny potřebné detaily o obsahu kurzu a jeho ceně.

Kötelezően kitöltendő mező
ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ