Online kurz Matematika a statistika pro datovou vědu – Pochop matematické a statistické koncepty | robot_dreams Czech
 • < živý online kurz >
 • < 12 lekcí >

Jan Kohout

Senior Data Scientist
TruU

Matematika & statistika pro data science

Vybuduj základy pro kariéru
v datové analýze a strojovém učení

Ovládni svět dat s kurzem aplikované statistiky pro datovou vědu! Získej nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti, které ti poslouží jako základ pro strojové učení a datovou analýzu.

Rezervuj si místo

O kurzu:

Propoj teorii s praxí v našem kurzu matematiky a statistiky pro datovou vědu! Nauč se analyzovat data s matematickou přesností a ovládni Python pro řešení reálných datových výzev. Získej praktické dovednosti v data science, od základních statistických konceptů až po pokročilé techniky analýzy dat.

Požadavky

K absolvování kurzu potřebuješ znát základy Pythonu, Javy, C# nebo jiného jazyka, základní pojmy z integrálního a diferenciálního počtu, metrických prostorů a základy pravděpodobnosti.

 • 12 online lekcí
 • Python a Jupyter Notebook
 • Knihovny pro data science

Kurz je vhodný pro:

Softwarové inženýry
 • Porozumíš matematickým a statistickým principům.
 • Naučíš se aplikovat matematické a statistické koncepty.
 • Získáš praktické zkušenosti s Pythonem a jeho knihovnami.
Junior datové analytiky
 • Pronikneš hlouběji do konceptů datové analýzy.
 • Naučíš se pracovat s reálnými příklady.
 • Efektivně využiješ nástroje pro analýzu a vizualizaci dat.

Připravujeme

Chci se přihlásit

Lektor

Jan Kohout

 • Senior Data Scientist ve startupu TruU, kde se věnuje využití umělé inteligence pro autentizaci uživatelů bez použití hesel.
 • Je absolventem teoretické informatiky na Matematicko-fyzikální fakultě UK a doktorského studia na FEL ČVUT se zaměřením na využití strojového učení pro zabezpečení počítačových sítí.
 • Ve společnosti Cisco Systems pracoval 9 let na návrhu algoritmů pro detekci anomálií, bezpečnostních incidentů a modelování chování za pomoci umělé inteligence.
 • Je (spolu)autorem odborných článků a patentů z oblasti využití strojového učení v bezpečnosti s několika stovkami citací.

Program

  • Lekce 1

  Úvod, základy jazyka Python, základní knihovny

  —> Přehled a cíle kurzu
  —> Proč je matematika/statistika potřebná pro datovou analýzu
  —> Základy Pythonu – proč Python, Jupyter Notebook, základní konstrukce, datové struktury a knihovny pro data science (numpy, MatPlotLib), conda/pip, odevzdávání úkolů

  • Lekce 2

  První kroky při analýze dat

  —> Knihovna Pandas, struktura DataFrame
  —> Základní charakteristiky – průměr, modus, median, matice dat…
  —> Vizualizace dat

   

  Úkol: Načtení datasetu v Pandas, práce se sloupci a řádky, výběr a základní analýza dat

  • Lekce 3

  Základy pravděpodobnosti

  —> Pravděpodobnost, statistika, náhodné jevy, pravděpodobnostní prostor, (ne)závislost jevů
  —> Empirický odhad pravděpodobnosti, histogram, vizualizace
  —> Množiny – operace, Vennovy diagramy, vztah ke kombinatorice a pravděpodobnosti
  —> Podmíněná pravděpodobnost, Bayesova věta, naivní Bayesovský klasifikátor (NBC)

  • Lekce 4

  Náhodné veličiny

  —> Základní pojmy – distribuční funkce, rozdělení pravděpodobnosti, spojité x diskrétní veličiny
  —> Charakteristiky náhodné veličiny – střední hodnota, rozptyl, entropie, korelace náhodných veličin
  —> Vybraná známá rozdělení, náhodné generátory dat

   

  Úkol: Empirický odhad pravděpodobnosti - vlastní implementace NBC

  • Lekce 5

  Modelování pravděpodobnosti, detekce anomálií

  —> Připomenutí empirického odhadu pravděpodobnosti, vztah k histogramu a využití k odhadu distribuční funkce
  —> „Kernel density estimation“ (KDE), vícerozměrná data
  —> Odhad hustoty pravděpodobnosti pomocí k-nejbližších sousedů
  —> Detekce anomálií na základě pravděpodobnosti, příklady

Zobrazit celý program Skrýt program
  • Lekce 6

  Odhadování parametrů, testování hypotéz

  —> Bodový vs. intervalový odhad parametru, konfidenční interval
  —> Odhad na základě maximální věrohodnosti
  —> Centrální limitní věta
  —> Statistické testy, p-hodnota, příklady

  • Lekce 7

  Klasifikace a regrese – učení, příprava dat, metody

  —> Rozdíl klasifikace vs. regrese, příklady klasifikátorů
  —> Princip učení klasifikátorů, příprava trénovacích dat
  —> Příklady klasifikátorů a jejich principy – připomenutí NBC, rozhodovací stromy, k-NN, lineární klasifikátor

  • Lekce 8

  Vyhodnocení a porovnávání klasifikátorů

  —> Vyhodnocení kvality klasifikátoru, příprava testovacích dat
  —> Křížová validace
  —> ROC křivka – význam, sestavení, interpretace
  —> Porovnání více klasifikátorů, vztah k testování hypotéz

   

  Úkol: Vyhodnocení kvality klasifikátorů na vybrané klasifikační úloze

  • Lekce 9

  Regrese – metody, vyhodnocení

  —> Příklady regresní analýzy – základní pojmy
  —> Příklady metod – lineární regrese, logistická regrese
  —> Učení, měření chyby

  • Lekce 10

  Reprezentace dat, generativní modely (přehledově)

  —> Reprezentace dat pro zpracování algoritmy klasifikace/regrese – vektorizace textových dokumentů, obrázků apod.
  —> Učení reprezentací
  —> Generování dat pomocí modelů – základní principy

   

  Úkol: Závěrečná úloha.

  • Lekce 11

  Postup při řešení úlohy, shrnutí, zadání závěrečného úkolu

  —> Příklad řešení úlohy „od začátku do konce“, upozornění na problémy
  —> Shrnutí kurzu
  —> Zadání závěrečného úkolu

  • Lekce 12

  Workshop a diskuze s lektorem o závěrečném projektu, Q&A, pracovní trh

Získat více informací

Vyplň registrační formulář a připoj se k nám!
Náš robot_dreams tým se s tebou spojí co nejdříve,
abys získal*a všechny potřebné detaily o obsahu kurzu a jeho ceně.

Povinné pole
ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ