should_authorize_via_email
email.input_code tel.input_code
 
email.code_actual_for tel.code_actual_for
apply_exit_text
session_ended
to_homepage

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Definice pojmů

1. 1. „Poskytovatelem“ se rozumí společnost: Laba Czech vzdělávání s.r.o. se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, registrovaná pod spisovou značkou: C 372617, telefon +420 790 285 029, e-mail [email protected], [email protected].

1. 2. „Webovými stránkami“ se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí webové stránky Poskytovatele služeb: https://robotdreams.cz/

1. 3. „Odběratelem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s Poskytovatelem smlouvu o poskytnutí služeb postupem dle čl. 3 těchto všeobecných obchodních podmínek.

1. 4. Služby poskytované Poskytovatelem dle smlouvy o poskytnutí podpory a služeb (dále jen „služby“) uzavřené mezi ním a Odběratelem těchto služeb se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen „VOP“). Odběratelé těchto služeb mohou tyto služby využít pouze v souladu s těmito obchodními podmínkami.

1. 5. „Obsahem“ se rozumí díla a předměty související s duševní činností, včetně literárních prací, textů, přednášek, projevů, počítačových programů, mobilních programů a aplikací, jakož i zvukových a vizuálních prací (videokurzy, infografiky, zvukové záznamy, obrázky, ochranné známky, obchodní jména, loga, hypertextové odkazy, včetně jejich částí, informace a jakékoli jiné předměty nebo materiály umístěné na našich webových stránkách).

1. 6. Akcí se rozumí tematické kurzy, školení, semináře, konference, master class, přednášky, ve formátu webináře nebo online konzultace a jiné obdobné vzdálené akce nebo jejich záznamy pořádané poskytovatelem nebo poskytované prostřednictvím systému řízení výuky (Learning Management System) Poskytovatele popř. další služby webu Poskytovatele.

1. 7. Osobní účet Uživatele je část webu Poskytovatele vytvořená pomocí softwarových možností webu, která obsahuje osobní údaje Uživatele a je přístupem do systému řízení výuky Poskytovatele. Přístup k osobnímu účtu Uživatele je udělen po dokončení registračního postupu. Hypertextový odkaz pro registraci osobního účtu Uživatele je zaslán na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou při registraci na akci.

1. 8. Systém řízení výuky (LMS) Poskytovatele je část webu Poskytovatele, do které Uživatel získá přístup po registraci osobního účtu Uživatele a která uživatelům poskytuje přístup ke vzdělávacím zdrojům, školicím materiálům, kurzům, úkolům, nástrojům, podrobnosti o akci, dalších službách a příležitostech poskytovaných Poskytovatelem.

II. Obecná ustanovení

2. 1. Služby poskytované poskytovatelem spočívají v pořádání krátkodobých online kurzů v prostředí e-learningové aplikace, jež jsou zaměřeny na řešení různých pracovních úkolů. Poskytovatel zprostředkovává úzkou spolupráci mezi přednášejícími a Odběrateli služeb, jakožto účastníků těchto online kurzů. Po absolvování placeného kurzu obdrží Odběratel osvědčení o úspěšném absolvování online kurzu. Poskytovatel tímto upozorňuje na to, že není akreditovanou vzdělávací institucí, a proto nelze ani certifikáty považovat za diplomy s oficiální akreditací. Služby, které Poskytovatel Odběrateli svých služeb poskytuje jsou dostupné na výše uvedených webových stránkách Poskytovatele dle čl. 1. 1.

2. 2. Veškerý obsah uvedený na webových stránkách nebo poskytnutý Odběratelům Služeb během kurzů je ve vlastnictví Poskytovatele služeb, jeho partnerů nebo přednášejících. Některý obsah může být ve vlastnictví jiných Odběratelů.

2. 3. Odběratel se zavazuje, že Služby poskytované Poskytovatelem bude užívat jen pro osobní potřebu, aniž by porušoval vlastnické právo a autorská práva Poskytovatele či třetích osob. Odběratel se rovněž zavazuje, že Služby bude využívat pouze v dobré víře a v souladu s právními předpisy a těmito VOP.

2. 4. Data, struktury a zobrazení webových stránek jsou chráněny autorskými právy. Používáním webových stránek vyslovuje Odběratel svůj souhlas s tím, že nebude obsah webových stránek nahrávat, upravovat, editovat, kopírovat, přizpůsobovat, reprodukovat, distribuovat, sdílet nebo jinak porušovat autorská práva Poskytovatele.

2. 5. V souladu s těmito VOP a Předpisy o zpracování osobních údajů poskytuje Poskytovatel osobní, nevýhradní, nepřenosné a odvolatelné právo na využití kurzu dle smlouvy o poskytování služeb uzavřené s Odběratelem. Odběratel se uzavřením této Smlouvy zavázal zaplatit sjednanou cenu (v případě bezplatného kurzu po podání žádosti).

2. 6. V rámci některých služeb Poskytovatele má Odběratel možnost klást otázky přednášejícím, podělit se o svůj názor na kurz či být jinak aktivně účasten. Poskytovatel při plnění zadaných domácích úkolů zakazuje Odběrateli přebírat obsah napsaný jinými osobami. Za obsah, jenž Odběratel zveřejní na webových stránkách Poskytovatele nebo zašle během kurzu nese výhradní odpovědnost.

2. 7. V rámci služeb poskytnutých Poskytovatelem má Odběratel možnost sdělit své poznámky, nahrávat své práce a další obsah do skupin kurzů vytvořených na sociálních sítích tak, abyste je mohli ostatní Odběratelé a třetí osoby komentovat a konzultovat. Odběratel si tímto vyhrazuje právo odstranit sdílený obsah, který bude porušovat tyto VOP, aniž by tím vyvozoval odpovědnost pro Odběratele nebo jinou třetí osobu.

III. Podmínky využít služeb

3. 1. Pro využití služeb je nutné podat přihlášku do kurzu a zaplatit poplatek za kurz. Po zaplacení poplatku za kurz sdělí Poskytovatel služeb Odběrateli ID učebny z e-learningové aplikace, které použije pro účast na školení.

3. 2. Při podávání přihlášek do kurzů je Odběratel povinen vyplnit jméno, platnou e-mailovou adresu a telefonní číslo, tj. poskytnout své osobní údaje.

3. 3. K tomu, aby se Odběratel mohl přihlásit do konkrétního kurzu, musí pokračovat v registraci kliknutím na daný kurz a zadáním požadovaných osobních údajů. Během registrace je Odběratel povinen učinit prohlášení o souhlasu se sběrem, používáním, uchováváním a dalším zpracováním jeho osobních údajů za účelem poskytnutí přístupu ke kurzům a souvisejícím činnostem.

3. 4. Za své osobní údaje poskytnuté e-learningové aplikaci a za vše, co Odběratel zveřejní na svém osobním účtu/profilu, je plně odpovědný. Odběratel je povinen podniknout všechny nezbytné kroky k zajištění důvěrného a bezpečného nakládání s heslem a neprodleně informovat Poskytovatele služeb, v případě podezření, že heslo získala neoprávněná osoba nebo že bylo heslo zneužito.

3. 5. Při poskytování svých osobních údajů Odběratel odpovídá za jejich pravdivost, přesnost a aktuálnost. Své osobní údaje je Odběratel sám povinen kdykoli aktualizovat, popřípadě opravovat. Další informace o ochraně osobních údajů jsou obsaženy v nařízení o zpracování údajů.

3. 6. Podmínkou na straně Odběratele pro založení osobního účtu na webových stránkách Poskytovatele je dovršení věku 16 let. Fyzická osoba mladší 16 let si sama nemůže účet založit, jestliže tak učiní, má Poskytovatel právo tento účet zrušit, jakmile se o této skutečnosti dozví. Osoba mladší 16 let si může účet založit pouze za pomoci souhlasu zákonného zástupce nebo opatrovníka.

3. 7. Odběratel je oprávněn využít možnost zajistit si zasílání novinek o kurzech Poskytovatele prostřednictvím vyplněného „Formuláře souhlasu“. K vyplnění tohoto formuláře je nezbytné poskytnutí jeho osobních údajů (jméno a příjmení, doručovací adresa a telefonní číslo).

3. 8. V osobním profilu Odběratele bude uveden obsah kurzu, který navštěvuje, a další materiály či informace poskytované přednášejícími a Poskytovatelem služeb.

3. 9. Doba trvání přístupu do kurzu je 1 rok. Poskytovatel služeb je oprávněn tuto dobu jednostranně zkrátit či prodloužit za podmínky, že o tom současně informuje Odběratele.

3. 10. Osobní přístup Odběratele může být na požádání odstraněn. V tom případě bude mít Odběratel odepřen přístup k službám a dalšímu obsahu.

IV. Přihláška ke kurzu

4. 1. Poskytovatel služeb je oprávněn vyhlašovat kurzy na základě smluv uzavřených s přednášejícími a také předkládat Odběratelům materiály ke kurzům.

4. 2. Po podání přihlášky do kurzu a zaplacení poplatku za poskytnuté služby je Odběratel oprávněn prohlížet si materiály ke kurzu prostřednictvím e-learningové aplikace.

4. 3. Právo na prohlížení kurzu neopravňuje Odběratele k jeho dalšímu prodeji včetně sdílení informací o účtu nebo nelegálnímu stahování a sdílení kurzu v jakékoliv formě. Poskytovatel uděluje Odběrateli omezené, tj. nevýhradní a nepřenosné oprávnění k přístupu a prohlížení kurzů se souvisejícím obsahem, a to výhradně pro svoji osobní potřebu. Jakékoliv jiné použití materiálů kurzu je zakázáno. Odběratelé nesmějí materiály kurzu ani jejich části reprodukovat, distribuovat, přenášet, prodávat nebo vysílat; nesmějí je přenechávat, sdílet, upravovat, přizpůsobovat nebo vytvářet z nich odvozená díla.

4. 4. Poskytovatel služeb poskytuje Odběratelům přístup ke kurzu v souladu s obecnými pravidly na období 1 roku. V tomto období lze kurzy v osobním účtu Odběratele neomezeně zobrazovat.

4. 5. Pokud Odběratel zjistí, že přístup ke kurzu porušuje jeho práva nebo právem chráněný zájem, je Poskytovatel služeb oprávněn změnit dobu trvání přístupu nebo právo na přístup ke kurzu zrušit.

V. Změny ve službách

5. 1. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo změnit termín kurzů, popřípadě je upravit nebo zrušit inzerované kurzy v souladu s podmínkami stanovenými ve VOP.

5. 2. Poskytovatel služeb má současně povinnost informovat Odběratele kurzu o jakýchkoliv změnách.

VI. Poplatek za služby

6. 1. Poskytovatel služby sdělí Odběrateli výši poplatku za inzerované placené kurzy před oznámeným datem jejich zahájení.

6. 2. Pokud Poskytovatel služeb nestanoví jinak, je měnou účastnického poplatku za všechny kurzy měna státu, na jehož území byla smlouva uzavřena.

6. 3. Přihlášením do kurzu Odběratel bere na vědomí, že povolením převodu poplatku za placené kurzy opravňuje Poskytovatele služeb k tomu, aby z jeho debetní nebo kreditní karty odečetl částku až do výše poplatku za kurz. Odběratel je oprávněn poplatek zaplatit i jinými platebními metodami (např. Billingo, PayPal, Stripe atd.). Poskytovatel služeb a jeho partneři provozující platební systémy se snaží společně nabídnout Odběrateli co nejpohodlnější platební metody při zachování bezpečnosti.

6. 4. Odběratel je povinen zaplatit poplatek za účast na kurzu nejpozději 1 den před datem zahájení kurzu.

6. 5. V případě odstoupení od smlouvy se závazek o poskytování služeb od počátku ruší a strany smlouvy mají povinnost vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti. Poskytovatel služby se zavazuje vrátit Odběrateli zaplacený poplatek za kurz na jím uvedený bankovní účet ve lhůtě 10 pracovních dnů od zrušení. V tomto případě je Odběratel povinen neprodleně po obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy sdělit číslo bankovního účtu, na který požaduje vrácení peněz.

6. 6. Odběratel má právo požádat o vrácení poplatku za kurz v případě, že je nespokojen s obsahem zaplaceného kurzu. Odběratel může toto právo uplatnit písemným oznámením nejpozději do začátku třetí lekce probíhajícího kurzu. V takovém případě bude částka vrácena na jím uvedené číslo bankovního účtu do 10 pracovních dnů od okamžiku, kdy bude písemné oznámení Poskytovateli doručeno.

6. 7. Vrácená částka za zakoupený kurz „Základy stavby a programování robotů“ se rovná částce, kterou Odběratel zaplatil, bez hodnoty sady nástrojů robota a hlavní programovací jednotky. Tyto podmínky se neuplatňují, pokud sada nástrojů robota a hlavní programovací jednotka nebyly Odběrateli poskytnuty před odesláním žádosti o vrácení peněz.

6. 8. Z jiných, než shora uvedených důvodů, není povinen Poskytovatel služeb poplatek za služby Odběrateli vracet.

6. 9. V případě, že Poskytovatel služeb znemožní Odběrateli přístup k osobnímu účtu nebo ke kurzu z důvodu porušení smlouvy nebo protiprávního jednání ze strany Odběratele, nemá Odběratel nárok na vrácení poplatku.

VII. Používání webové stránky provozované Poskytovatelem služeb a použitých služeb

7. 1. Odběratel se zavazuje, že nebude používat tyto webové stránky k níže uvedeným činnostem:

a) nebude zveřejňovat, nahrávat, odesílat e-mailem, přenášet, sdílet ani jinak zpřístupňovat obsah, který (a) není povolen ke sdílení, (b) je nezákonný, škodlivý, vulgární, obscénní nebo nenávistný nebo nevhodný z rasových, etnických nebo jiných důvodů, (c) porušuje práva duševního vlastnictví jakékoli osoby, (d) je nevyžádanou nebo nepovolenou reklamou, propagačním materiálem, nevyžádanou poštou, spamem nebo jakoukoli jinou obchodní nabídkou; (e) obsahuje jakýkoliv softwarový virus nebo počítačový soubor čisoftware, který je schopen přerušit, zničit, poškodit nebo omezit jakýkoli počítačový hardware, software nebo jiné funkce;

b) za účelem pomluvy, obtěžování, zneužívání, vyhrožování nebo porušování práv jiných osob (např. práva na soukromí),

c) pro maskování osoby sdílející Odběratelský obsah zobrazený na našich webových stránkách falšováním hlaviček e-mailů nebo jinou manipulací s identifikačními údaji,

d) nesmí stahovat jakýkoliv soubor zobrazený na webových stránkách nebo jakýkoli obsah zveřejněný Odběratelem, který nejste oprávněni si prohlížet, distribuovat nebo sdílet,

e) bránit provozu serverů nebo sítí podporujících webové stránky a porušovat pravidla a pokyny, kterými se řídí používání webových stránek,

f) porušovat ustanovení příslušných národních nebo mezinárodních právních předpisů,

g) shromažďovat a ukládat osobní údaje jiných Odběratelů, přednášejících nebo partnerů.

7. 2. Odběratel je povinen respektovat zájmy Poskytovatele služeb. Odběratel je povinen nahradit Poskytovateli služeb škodu způsobenou porušením těchto VOP.

VIII. Práva duševního vlastnictví

8. 1. Smluvní strany jsou povinny respektovat práva duševního vlastnictví druhé strany a třetích stran, které se podílejí na plnění smlouvy (např. přednášející).

8. 2. Pro účely těchto VOP „práva duševního vlastnictví“ zahrnují zejména autorská práva, ochranné známky, známky služeb, průmyslové vzory, patenty, užitné vzory nebo právní ochranu jiných podobných vynálezů, obchodní tajemství a veškerý další nehmotný majetek.

8. 3. V případě zakoupení kurzu vyhlášeného Poskytovatelem služeb (zápis v případě bezplatných kurzů) poskytuje Poskytovatel služeb Odběrateli nevýhradní a odvolatelnou licenci (dále jen "licence") k přístupu ke službám, která Odběratele opravňuje k prohlížení kurzu v souladu s těmito podmínkami; neopravňuje však Odběratele k zakoupení softwaru, který kurz obsahuje, nebo obsahu kurzu.

8. 4. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit licenci a přístup k jakémukoliv kurzu nebo službě, přičemž není povinen uvádět důvody, ani na to předem upozorňovat.

8. 5. Odběratel má právo na prohlížení již zaplaceného kurzu i po jeho ukončení, pokud neporuší ustanovení těchto VOP nebo Zásad ochrany osobních údajů.

8. 6. Licence je určena pro osobní použití a je nepřenosná. Odběratel není oprávněn převádět práva a povinnosti stanovené v těchto VOP na jinou osobu.

8. 7. Obsah webových stránek nesmí být kopírován, postoupen, přenesen nebo jinak použit pro komerční nebo jiné účely. Použití ochranných známek a log na webových stránkách je možné pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele služeb a použití a šíření obrazových materiálů (včetně obrázků, textu, rozvržení stránky nebo formy) na webových stránkách je možné pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele služeb.

8. 8. Odběratel uděluje Poskytovateli služeb neodvolatelné, převoditelné, přenosné (víceúrovňový převod), bezplatné, trvalé a nevýhradní právo na ukládání, používání, prezentaci, reprodukci a zveřejňování obsahu (včetně obrázků, videí, zvukových materiálů, textů, komentářů o Poskytovateli služeb, údajů ze sociálních sítí a Odběratelského profilu) nahraného Odběratelem na služby poskytované prostřednictvím webových stránek za účelem poskytování a propagace služby v souladu s těmito VOP, což zahrnuje právo používat jméno poskytnuté Odběratelem v souvislosti se sdíleným obsahem.

8. 9. Obsah, který Odběratel zveřejnil nebo sdílel s jinými Odběrateli, přednášejícími nebo které sdílel prostřednictvím sociálních médií, včetně sociálních médií Poskytovatele, prostřednictvím služby dostupné na webových stránkách, bude na těchto webových stránkách nadále viditelný a může být uchováván jinými Odběrateli, kteří mohou obsah nadále zobrazovat, reprodukovat a sdílet, i poté, co jej Odběratel odstraní ze svého osobního účtu. S výjimkou zde udělených práv náleží veškerá práva k obsahu Odběrateli. Obsah poskytnutý Odběratelem není Poskytovatelem služeb prodáván.

8. 10. Odběratel prohlašuje a zaručuje, že je držitelem všech práv k obsahu zveřejněnému na webových stránkách, a pokud tomu tak není, ověří, že v den zveřejnění obsahu (i) je obsah přesný a (ii) použití sdíleného obsahu neporušuje autorská práva a nikomu neškodí. Odběratel bere na vědomí, že je povinen nahradit škodu způsobenou porušením výše uvedených podmínek.

8. 11. Uživatel nemá námitky proti tomu, aby Poskytovatel použil jakýkoli prostředek pro záznam akce (video), na kterém byl Uživatel přítomen, zejména obrazové a fotografické snímky a další osobní údaje. 

IX. Omezení odpovědnosti

9. 1. Poskytovatel služeb vynaloží veškeré úsilí, aby zajistil nepřetržitou dostupnost služeb a bezchybnost přenosu dat. Poskytovatel služeb neodpovídá za vzniklé zpoždění nebo opožděné plnění povinností, pokud ke zpoždění nebo nečinnosti dojde z důvodů, které Poskytovatel služeb nezavinil. Tím není dotčeno právo Odběratele na přístup ke službě v přiměřené lhůtě nebo na vrácení účastnického poplatku, pokud Poskytovatel služby není schopen poskytnout službu v přiměřené lhůtě z důvodů, které nezavinil.

9. 2. Odběratel bere na vědomí, že Poskytovatel služeb může omezit dobu přístupu ke službám, včetně doby, po kterou služba poskytuje kurz nebo obsah. Odběratel bere na vědomí, že Poskytovatel služby není odpovědný za vymazání nebo uložení dat nebo jiného obsahu uchovávaného nebo nahraného prostřednictvím služby. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo dočasně nebo trvale upravit své služby (nebo jejich část), přičemž o tom současně informuje Odběratele, což vylučuje jeho odpovědnost na základě těchto VOP.

9. 3. Poskytovatel služeb prohlašuje, že obsah zveřejněných kurzů nepřezkoumává ani neupravuje z právního ani jiného hlediska. Poskytovatel služeb dále prohlašuje, že nevykonává redakční kontrolu nad kurzy, které jsou k dispozici na webu, a proto žádným způsobem nezaručuje spolehlivost, platnost, přesnost ani pravost kurzů. Poskytovatel služeb nezaměstnává přednášející, ani nenese odpovědnost za diskuse mezi přednášejícími a studenty kurzů. Poskytovatel služby nenese odpovědnost za jakékoliv nároky nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku chování přednášejících nebo Odběratelů nebo v souvislosti s ním.

9. 4. Poskytovatel služeb nenese občanskoprávní ani trestnou odpovědnost za škody vzniklé Odběrateli v důsledku nesprávného používání webu.

9. 5. Poskytovatel služeb neodpovídá za obsah jiných webových stránek, na které odkazují odkazy uvedené na jeho webu.

X. Odmítnutí odpovědnosti

10. 1. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost, pokud není schopen splnit svůj závazek poskytovat služby z omluvitelných důvodů:

a) Odběratel nemá žádný nebo jen omezený přístup ke službě z důvodu poruchy, která vznikla bez ohledu na technické prostředky Poskytovatele služby

b) z vnějšího a nevyhnutelného důvodu.

XI. Práva a povinnosti smluvních stran

11. 1. Smluvní strany uplatňují svá práva v dobré víře v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

11. 2. Smluvní strany jsou povinny v průběhu smluvního vztahu vzájemně spolupracovat. Za tímto účelem se vzájemně neprodleně informují o skutečnostech, okolnostech a změnách, které jsou pro službu důležité.

11. 3. Strany jsou povinny k vzájemné součinnosti co do sdělování údajů a informací, jejichž sdělení je nezbytné pro řádné poskytnutí služby.

11. 4. Odběratel má právo vyhradit si vůči Poskytovateli služeb, aby bezplatně nebo za úplatu komukoliv poskytoval jeho údaje nezbytné pro uzavření smlouvy a poskytování služby. Odběratel má právo požadovat od Poskytovatele služeb, aby s jeho údaji, které obdrží, zacházel přísně důvěrně, aniž by byla dotčena jeho práva na ochranu osobnosti.

11. 5. Odběratel má právo nahlížet do svých údajů, dokladů a záznamů, které o něm Poskytovatel služeb vede, jakož i do kopií faktur, které mu byly vystaveny, a to na základě předchozí písemné žádosti.

11. 6. Poskytovatel služeb je oprávněn evidovat údaje Odběratele uvedené ve smlouvě.

11. 7. Poskytovatel služby je povinen zacházet s údaji, skutečnostmi a informacemi získanými při poskytování služby jako s obchodním tajemstvím a zachovávat o nich mlčenlivost a nesmí je sdělovat neoprávněným třetím osobám. Výjimkou je povinné poskytování informací orgánům, které k tomu mají oprávnění ze zákona.

11. 8. Poskytovatel služeb učiní vše, co je v jeho silách, aby spolupracoval s ostatními Poskytovateli služeb (např. jinými Poskytovateli internetových služeb) s cílem odstranit případné chyby nebo poruchy, které jsou na překážku poskytnutí služby.

11. 9. Poskytovatel služby má právo zaznamenat událost, vytvořit video a poskytnout jej třetím osobám.

11. 10. Poskytovatel služby má právo poradit Uživateli při registraci / potvrzení / úhradě nákladů na účast na akci / v průběhu akce / po akci, včetně samostatného kontaktování Uživatele prostřednictvím e-mailu nebo telefonního čísla, a to i prostřednictvím mobilních messengerů (Telegram, WhatsApp, další) určených Uživatelem při registraci na webové stránce a/nebo registraci v osobním účtu Uživatele, nebo prostřednictvím externích komunikačních kanálů (například sociálních sítí, přes které se Uživatel mohl registrovat).

XII. Závěrečná ustanovení

12. 1. Právní vztah mezi stranami výslovně neupravený touto smlouvou se řídí právním řádem státu, na jehož území byla smlouva uzavřena.

12. 2. Pokud má Odběratel výhrady k obsahu nebo kvalitě služby, zavazují se strany pokusit se vyřešit spor vzájemnou dohodou. V případě, že se strany nedohodnou, obrátí se se svým sporem k příslušnému soudu. Příslušný soud k řešení případného sporu se určí podle sídla dceřiné společnosti Poskytovatele ke dni zahájení soudního řízení.

12. 3. Aktuální verze těchto VOP, nařízení o zpracování údajů, zásad ochrany osobních údajů a prohlášení o souhlasu jsou k dispozici na webu https://robotdreams.cz/

12. 4. Poskytovatel a Uživatel potvrzují, že akce je pořádána výhradně pro omezený počet Uživatelů a je neveřejná (pokud se strany nedohodnou jinak). Akce se mohou účastnit lektor*ka/lektoři, metodici, ostatní Uživatelé a zástupci Společnosti, kteří se mohou navzájem vidět.

12. 5. Poskytovatel informuje Uživatele o tom, že v akce je v průběhu nahrávána – formou videa. Záznam akce může obsahovat informace o osobních údajích Uživatelů, mimo jiné: příjmení, jméno, patronymum, přezdívka, fotografie, profilový obrázek (avatar). Záznamy akce spolu s uvedenými osobními údaji mohou být k dispozici v osobním účtu Uživatele a v systému řízení výuky (LMS) Společnosti všem účastníkům akce a Uživatelům, kteří si zakoupili konkrétní nahrávku akce.

12. 6. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 9. 9. 2022. 

Laba Czech vzdělávání s.r.o.