Emoční inteligence: Proč je důležitá pro vedení IT projektů? | robot_dreams Czech
should_authorize_via_email
email.input_code tel.input_code
 
email.code_actual_for tel.code_actual_for
apply_exit_text
session_ended
to_homepage
Emoční inteligence: Proč je důležitá pro vedení IT projektů?

Emoční inteligence: Proč je důležitá pro vedení IT projektů?

Klíč k efektivní komunikaci, zvládání stresu a řešení konfliktů

V průběhu řízení jakéhokoliv IT projektu se může pokazit spousta věcí. Jedním z častých problémů jsou špatně zvládnuté emoce, které mohou během chvíle otřást pečlivě připravenými základy strategie projektu. Emocionální otřesy způsobují, že členové týmu nejsou schopni plnit své úkoly či jsou výrazně nespokojení a neefektivní.

Aby vedoucí manažer projektu dokázal těmto překážkám čelit, je potřeba si uvědomit, jakou roli hraje emoční inteligence v řízení IT projektů. Na základě toho pak dokáže efektivně vytvářet strategie, které pomáhají zvládat výkyvy emocí, které mohou přijít jak ze strany členů týmu, tak od nadřízených či jiných zainteresovaných stran.

Ve chvíli, kdy se manažer naučí zvládat emoce (nejen své), má větší šanci, že řízený projekt zůstane na správné cestě.  Emoční inteligence je důležitá proto, aby dokázal vznikající i probíhající problémy vyřešit včas a bez sebemenších problémů.

Co je to emoční inteligence?

Teď, když už víš, proč je emoční inteligence důležitá, pojďme si jí pro lepší pochopení blíže definovat:

Emoční inteligence (EI) je schopnost rozpoznat a pochopit nejen vlastní emoce a využít je k tomu, aby lidé vhodně reagovali na ostatní, ale zároveň dokázali rozpoznat a uznat i vlastní pocity. EI pomáhá se způsobem a formou, jakými lidé reagují, aby v dané situaci dosáhli nejlepšího výsledku.

Lidé s vysokou emoční inteligencí dokáží své emoce ovládat, a to i v obtížných situacích. Manažeři s těmito dovednostmi jsou také dobří ve čtení emocí druhých a umí na ně odpovídajícím způsobem reagovat. To je v projektovém managementu zásadní, protože to umožňuje efektivně řídit dynamiku týmu, chápat potřeby zainteresovaných stran a přijímat rozhodnutí, která přispívají ke spokojenosti všech.

Jak může emoční inteligence pomoci při řízení projektů?

Projektoví manažeři musejí zvládat více rolí najednou. Kromě toho, že jsou zodpovědní za celkový výsledek projektu, musí souběžně řídit mnoho dalších úkolů, komunikovat se zúčastněnými stranami a splnit stanovené termíny. To může často vést k vysoké míře stresu, který je potřeba zpracovat a zvládnout. Dobře zvládnutá EI tak projektovému manažerovi může být k užitku hned z několika důvodů.

7 schopností dobrého projektového manažera

1. Regulace vlastních emocí
Pro projektového manažera to znamená, že může zůstat v klidu a vyrovnat se tváří v tvář nepřízni osudu. Schopnost pracovat s vlastními emocemi je důležitá pro přijímání rozhodnutí, které je potřeba řešit s chladnou hlavou. Díky tomu dokáže každý vedoucí pracovník zvládat obtížné jednání jak s týmem, tak klienty.

2. Rozvíjení mezilidských vztahů
Rozvíjení mezilidských vztahů patří k jedné z klíčových vlastností každého leadera. Podílí se zejména na budování důvěry, udržení morálky a toho, aby členové týmu i vedení pracovali na dosažení stejného cíle.

3. Lepší porozumění emocí druhých
V situaci, kdy projektový manažer dokáže snadno pochopit druhou stranu, může zároveň identifikovat správné řešení. To pomáhá zejména při vznikajících konfliktech, řízení očekávání klientů či zajištění toho, aby všichni byli na stejné vlně.

4. Lepší zvládání stresu
Schopnost zvládat stres je důležitá, protože se s ním projektový manažer musí často potýkat. Ve chvíli, kdy je schopen porozumět emocím druhých, dokáže je lépe zpracovávat, a tak na něj nemají příliš negativní dopad.

5. Snazší rozhodování
Vedoucí projektu bude schopen zohlednit nejen fakta dané situace, ale také emoce zúčastněných osob. To mu pomáhá přijmout informovanější rozhodnutí, která zohledňují potřeby všech zúčastněných.

6. Efektivní komunikace
Komunikace je klíčovým aspektem pro předávání jasných informací, pokynů i řešení problémů. Porozumění tomu, jakým způsobem komunikuje druhá strana, tento proces rozhodně usnadní.

7. Vytváření pozitivního pracovního prostředí
Mezi užitečné dovednosti projektového manažera také patří schopnost vytvořit pozitivní pracovní prostředí, které bude motivující a zároveň vyhovuje potřebám všech. Výsledkem je pak efektivnější spolupráce napříč celým týmem díky výrazně lepší náladě. To může ovlivnit moderní vybavení, dekorace či volnočasové aktivity.

Význam emoční inteligence pro roli vedoucího IT projektů

Emoční inteligence má skutečnou moc. Dokáže ovlivnit manažery, ale i projektový tým. Když dokáže manažer EI ovládat, přinese to nejednu výhodu.

Pomáhá efektivně spolupracovat s ostatními

Silný emoční kvocient manažerovi usnadní „vycházet“ s ostatními lidmi. V mnoha případech si neuvědomí, že to dělá, ale to ani lidé v okolí. Důležité je, že díky těmto schopnostem dokáže rozpoznat a reagovat na pocity svých kolegů, což pomáhá vytěžit z daného okamžiku maximum a vede k pocitu pochopení, respektování a vzbuzení potřebné důvěry.

EI pomáhá zapojit tým

Kromě toho, že EI usnadňuje práci, je důležitá i pro zapojení týmu. Vedoucí projektu musí zvládat lépe komunikovat, inspirovat ostatní k dosažení cíle projektu, povzbuzovat je v těžkých situacích, při práci a vést je k lepším výsledkům. Když lidé chtějí na projektu pracovat a jsou do svých úkolů maximálně ponoření, tak pracují efektivněji.

Díky EI jsme lepší ve své práci

EI je dvakrát důležitější než technické dovednosti nebo inteligenční kvocient (IQ). U profesionálních manažerů tvoří téměř 90 % rozdílu mezi průměrným a vynikajícím pracovníkem (podle Harvard Business Review). Věnovat pozornost svým dovednostem v oblasti sociálního uvědomění, skutečně posouvá kariéru dál. Práce může být méně stresující pro tebe i ostatní.

Jaká je tedy role emoční inteligence v řízení IT projektů?

K efektivnímu řízení projektů přispívá řada faktorů a jedním z nich je emoční inteligence. Tato dovednost proniká do mnoha oblastí života každého manažera IT projektů, včetně schopnosti řídit týmy, zvládat stresové situace a přijímat důležitá rozhodnutí.

Úloha EI v řízení IT projektů je rozsáhlá a zasahuje i do způsobu, jakým manažeři řeší mezilidské vztahy, vznikající konflikty, budování vztahů a další důležité oblasti. Pojďme si tedy jednotlivé aspekty emoční inteligence blíže představit.

1. Zlepšení mezilidských vztahů

Vedoucí pracovník plánuje, organizuje a řídí IT projekty od začátku do konce. Taková role zahrnuje jednání s různými typy lidí, mezi nimiž jsou inženýři, datový vědci a další.

Schopnost manažera rozpoznat emoce kolegů i podřízených a správně na ně reagovat je klíčová pro budování efektivního týmu. Emocionálně uvědomělá vedoucí osoba dokáže vytvářet bezpečný prostor pro členy týmu, kteří bez obav mohou sdílet své tvůrčí nápady či obavy.

Emoční inteligence umožňuje projektovému manažerovi uvědomovat si sílu, která se skrývá za jeho slovy a činy. Tuto znalost využívá k tomu, aby ze svých podřízených dostal vždy nejlepší pracovní výsledky a zároveň působil lidsky.

2. Udržení spokojenosti všech zainteresovaných stran

Na IT projektech se účastní různé zainteresované strany (klient, vedení firmy, váš tým atp.), které mají různé potřeby a očekávání. Emočně inteligentní manažer by měl rozumět emocím, obavám a zájmům jednotlivých zúčastněných stran a zabývat se jimi. Díky tomu může aktivně jednat, utvářet jejich očekávání a budovat s nimi pozitivní vztahy. To vede k následné spokojenosti zainteresovaných stran a celkovému úspěchu projektu.

3. Řešení konfliktů

U většiny projektů dříve či později dochází ke konfliktům. Důvodem mohou být rozdíly v názorech, prioritách, přístupech a myšlenkových postupech. Díky EI se dokáže manažer IT projektů zorientovat v konfliktech a řešit je efektivně, jakmile nastanou. Zvládá je řešit především na základě emocí a racionality, dokáže vést spory a hledá oboustranně výhodné řešení, které uspokojí všechny zúčastněné strany.

4. Přizpůsobivost a odolnost

IT projekty jsou obvykle dynamické a vyžadují flexibilitu a rychlou přizpůsobivost stále se měnícím okolnostem proto, aby bylo dosaženo co možná nejlepších výsledků. Emoční inteligence umožňuje projektovým manažerům přijímat změny, zvládat nejistotu a podle toho přizpůsobovat své plány a strategie. Vedoucí osoba dokáže unést neúspěchy a zároveň tým motivovat k tomu, aby pokračoval dál ve vytyčeném cíli. Díky tomu udrží pozitivní pohled na věc, který vede k dosažení společné vize.

5. Budování vztahů

Zaměstnanci jsou lidé, nikoli stroje. Budování pevných vztahů se členy týmu, zúčastněnými stranami a klienty je pro úspěch projektu klíčové. Psychicky vyrovnaný a emočně inteligentní projektový manažer podporuje otevřenou komunikaci mezi kolegy, což vede růstu i úspěchu týmu. Snadno vzniká důvěra, která vede k pozitivní náladě.

Projevováním empatie a porozumění může manažer budovat dobré vztahy, které pomáhají ve vážných situacích lépe zvládat problémy, řídit očekávání a podporovat kooperativní a produktivní pracovní prostředí.

Co si jako manažer vzít z emoční inteligence?

Emoční inteligence je pro projektové manažery cennou dovedností. Pochopením a využíváním jí mohou manažeři budovat lepší vztahy, efektivněji zvládat stres a lépe se rozhodovat. To následně vede k úspěšnějším projektům i kariéře.

Více článků
Příručka od robot_dreams s příkladem syntaxe
Kam se dnes posouvají technologické hranice robotiky?