Význam etického hackingu pro větší společnosti | robot_dreams Czech
should_authorize_via_email
email.input_code tel.input_code
 
email.code_actual_for tel.code_actual_for
apply_exit_text
session_ended
to_homepage
Jak pomáhá etické hackování chránit systémy před kybernetickými útoky

Jak pomáhá etické hackování chránit systémy před kybernetickými útoky

Význam etického hackingu pro větší společnosti

Digitalizace neodmyslitelně patří k našemu životu. Čím dál více věcí můžeme vyřešit online a čím dál více lidí se vyzná v technologiích lépe než většina populace. Se zlepšujícími se technologiemi a dovednostmi se zvětšuje i digitální černý market, kde je hackování jednou z komodit. Společnosti tak musí řešit kybernetickou bezpečnost, která je stále důležitější, protože se stále více hackerů snaží najít zranitelná místa, která mohou využít ve svůj prospěch.

V rámci bezpečnostní strategie společnosti je potřeba počítat s etickými hackery. Proč jsou přínosem pro firmy a jak přesně pomáhají v rámci kybernetické bezpečnosti si povíme v tomto článku.

Význam etických hackerů v kybernetické bezpečnosti firmy

Etičtí hackeři jsou ve společnosti důležitou součástí kybernetické bezpečnosti a hrají významnou roli při zvyšování zabezpečení dané organizace. Začleněním těchto pracovníků do týmu je strategickým krokem, díky kterému se firmy mohou aktivně bránit proti potencionálním hrozbám a zjistit, zdali jsou jejich systémy i sítě bezpečně zajištěny.

V rámci zapojení etického hackera je důležité myslet na:

Identifikaci zranitelnosti

Etičtí hackeři mohou pomoci při hledání slabých míst v systémech a sítích, jako jsou chyby v softwaru i hardwaru, problémy s konfigurací sítě a nedostatečné bezpečnostní postupy.

Zlepšení zabezpečení

V rámci firmy pomáhají se zavedením bezpečnostních opatřeních, která chrání před potenciálními hrozbami, a to tak, že upozorní na bezpečnostní nedostatky a navrhnou vylepšení zabezpečení.

Testování bezpečnostních opatření

Aby se etičtí hackeři ujistili, že bezpečnostní opatření fungují správně a poskytují dostatečnou ochranu před potenciálními hrozbami, mohou testovat třeba firewally, systémy detekce narušení a kontroly přístupu.

Dodržování stanovených předpisů

Posouzení bezpečnosti a penetrační testování provádí rutinně mnoho firem, zejména těch, které působí ve vysoce regulovaných odvětvích. Etičtí hackeři mohou pomoci zajistit splnění požadavků.

Řízení reputace

Úspěšný kybernetický útok může poškodit pověst společnosti a stát ji nejen důvěru zákazníků, ale i peníze. Etičtí hackeři pomáhají předcházet kybernetickým útokům a chránit pověst organizace tím, že identifikují zranitelná místa a zavedou potřebná bezpečnostní opatření.

Úloha etického hackera ve firmě

Oproti kriminálním hackerům, kteří se snaží ukrást data a citlivé informace, je úlohou etického hackera posílit zabezpečení a aktivně bránit případným kybernetickým útokům se souhlasem vlastníka.

Etický hacker tak ve firmě nejčastěji řeší:

  • Identifikuje zranitelnosti: Využívá svůj talent k vyhledávání nedostatků v softwaru a hardwaru, problémů s nastavením sítě a nedostatečných bezpečnostních postupů v počítačových systémech a sítích.
  • Provádí bezpečnostní hodnocení: Provádí hodnocení bezpečnosti, aby analyzoval stav zabezpečení systému nebo sítě. K odhalování zranitelností používá několik nástrojů a metod. Svá zjištění pak sděluje příslušným stranám.
  • Poskytuje doporučení: Jakmile etický hacker zjistí slabá místa, radí, jak posílit zabezpečení a jak se chránit před možnými nebezpečími. Tyto návrhy zahrnují aktualizaci softwaru, posílení omezení přístupu nebo změnu bezpečnostních předpisů.
  • Penetrační testování: Pro posouzení účinnosti bezpečnostních opatření společnosti používá penetrační testy. Aby posoudil obranyschopnost systémů a sítí proti útokům a našel slabá místa, cíleně simuluje vybrané útočné postupy.
  • Testování sociálního inženýrství: Etický hacker také provádí testování sociálního inženýrství, aby zjistil schopnost společnosti rozpoznat a zmařit útoky v této oblasti, jako je například phishing.
  • Zprávy o zjištěních: Etický hacker poskytuje důkladná shrnutí svých zjištění, které zahrnují chyby, možné cesty útoku a návrhy na zlepšení. Tyto studie jsou pro podniky zásadní k posílení jejich bezpečnostní pozice a obraně proti možným útokům.

5 výhod zapojení etického hackera do firmy

1. Odstraňuje zranitelnosti dříve, než jsou zneužity

Etický hacking umožní přijmout proaktivní bezpečnostní opatření pro kybernetickou bezpečnost firmy a odstranit případné nedostatky. Společnost se vyhne katastrofálnímu poškození citlivých dat tím, že opraví problémy dříve, než je kyberzločinec využije.

2. Poskytuje nezávislé ujištění o bezpečnostních kontrolách

Když si firma najme odborníka, aby provedl etický hacking systémů, získá tak zpětnou vazbu a doporučení, jak do budoucna zpřísnit zabezpečení a další opatření.

3. Zajišťuje soulad se stávajícími požadavky na zabezpečení dat

Zajišťuje, že firma dodržuje neustále se vyvíjející požadavky na kybernetickou bezpečnost, jako jsou GDPR a ISO 27001. Navíc, takový krok pomůže společnostem vyhnout se sankcím za nedodržení předpisů.

4. Dodává vhled potřebný pro budoucí investice

Etický hacking dodává podnikům zásadní nadhled, protože díky identifikaci možných zranitelností mají přehled o oblastech, které vyžadují lepší zabezpečení a kam je potřeba směřovat budoucí investice v tomto směru.

5. Zlepšuje povědomí o rizicích kybernetické bezpečnosti

Etičtí hackeři mohou pomoci vzdělávat různé týmy v oblasti nejnovějších metod používaných kybernetickými zločinci, a tím přispět ke zvýšení jejich povědomí.

Typy etického hackingu

V závislosti na dohodnutém rozsahu etického hackingu se metody penetračního testování řídí přísnými pravidly. Pokud se správně nenaplánují, může to mít za následek narušení provozu společnosti. Nastavení přísných parametrů pomáhá chybným krokům předcházet a zároveň zajišťuje, že případná zranitelná místa budou řádně vyhodnocena.

Níže zmíněné metody penetračního testování slouží k přípravě obrany sítě proti různým typům útoků:

Externí: Při této metodě se hackeři pokoušejí získat přístup i citlivé údaje napadením online aktiv společnosti. Může se jednat o webové stránky, webové aplikace, e-maily nebo systém doménových jmen.

Interní: Používají se standardní přístupové údaje uživatelů k napodobení útoku, díky kterým se dá prostoupit za firewall společnosti. Tyto útoky jsou možné ve chvílí, kdy byly ukradeny přihlašovací údaje.

Slepý: Hackeři se pokoušejí získat přístup do sítě jménem někoho ze společnosti. Tento přístup těsně následuje taktiky používané při hackování a nabízí tak pohled na skutečný útok v danou chvíli.

Dvojitě slepý: Bezpečnostní pracovníci nejsou upozorněni na snahy o průnik, když se hackeři pokoušejí získat přístup do cílové sítě. Tato metoda slouží k testování obrany sítě, stávajících bezpečnostních protokolů a délky doby potřebné k reakci na pokus o průnik.

Cílený: Bezpečnostní pracovník a etický hacker vzájemně spolupracují a informují se o provedených akcích v reálném čase. Zaměstnanci v rámci kyberbezpečnosti tak mohou vidět, jak probíhají útoky z pohledu hackera, a připravit se na předvídání dalších kroků při skutečných útocích

Fáze etického hackingu

Fáze etického hackingu se budou řídit podobnými postupy, jaké lze vidět při penetračním testování. Rozsah a rozmanitost činností prováděných v této fázi bude záviset na předem stanovené dohodě o testování. Fáze etického hackingu jsou následující:

1. Plánování a průzkum

V této fázi hackeři shromáždí co nejvíce informací o cílovém systému a na základě informací dostupných na internetu vytvoří profil cíle. 

2. Skenování

Na základě technických znalostí cílového systému hackeři pomocí skenovacích nástrojů shromažďují údaje o tom, jak bude operační systém reagovat na různé pokusy o vniknutí. Metody skenování mohou poskytovat statickou analýzu, která skenuje kód aplikace a sleduje reakční dobu, nebo dynamickou analýzu, která poskytuje pohled na údaje o výkonu v reálném čase.

3. Získání přístupu k síti

Hackeři využívají informace shromážděné ve fázi 1 a 2 a snaží se využít slabých míst a získat neoprávněný přístup do sítě s cílem získat co nejvíce citlivých údajů.  I když se hackeři mohou pokusit využít více slabých míst, pravděpodobněji se zaměří na zneužití, která nabízejí nejvyšší šanci na vstup. 

Tato fáze může probíhat dvěma způsoby. Zaprvé technickým přístupem, kdy se využívají data z portů a skenovacích nástrojů pro získání přístupu k citlivým údajům. Zadruhé sociálním inženýrstvím, které zahrnuje shromažďování informací o zaměstnancích z otevřených zdrojů a následné útoky malwarem či napadením zařízení pro získání přístupu do systému.

4. Zachování přístupu

V této fázi se hackeři snaží udržet svou přítomnost v cílové síti a pokračovat v krádeži cenných dat. Rozpoznání a potlačení narušení dat může trvat několik měsíců a pro účely etického hackingu je tato fáze klíčovým ukazatelem toho, jak budou bezpečnostní pracovníci reagovat, když zjistí, že byl systém napaden.

5. Analýza a konfigurace WAF

V závěrečné fázi se hackeři pokoušejí odstranit veškeré důkazy o narušení dat v systému nebo o svých aktivitách v síti. Autorizovaní testeři v této fázi zdokumentují své metody, výsledky, zjištěné zranitelnosti a nápravná opatření. Tyto informace jsou důležité pro bezpečnostní pracovníky při vývoji oprav a konfigurace brány firewall pro webové aplikace (WAF).

Možné nedostatcích etického hackingu

Při správném provedení penetračního testování lze získat důkladné povědomí o síťových zranitelnostech, avšak se značnými omezeními. Etičtí hackeři nesmí překročit stanovený rozsah daný jejich autorizační dohodou ani zkoumat zranitelnost systému a sítě nad rámec stanoveného testování.

V jejich neprospěch hraje i omezený časový rámec a nemohou způsobit pád serveru (útokem typu DoS). Opravdoví útočníci mají čas a žádná etická omezení, což jim umožňuje objevovat mezery, které nejde při takovém testování odhalit. Každá zranitelnost objevená etickým hackerem snižuje počet možností, které hackeři mají.

Důležité proto je klást důraz na bezpečnost a seznamovat se s potencionálními kybernetickými hrozbami. Ty ti pomohou nejen v pracovním životě, ale i v osobním, kde podobných útoků také přibývá.

Autor: Martin Šlat

Více článků
Příručka od robot_dreams s příkladem syntaxe
Kam se dnes posouvají technologické hranice robotiky?