Globální produktivita s modely jako ChatGPT, Bard, Jasper, DALL·E a MidJourney | robot_dreams Czech
should_authorize_via_email
email.input_code tel.input_code
 
email.code_actual_for tel.code_actual_for
apply_exit_text
session_ended
to_homepage
Generace AI: Jsou lidé využívající generativní umělou inteligenci produktivnější?

Generace AI: Jsou lidé využívající generativní umělou inteligenci produktivnější?

Globální produktivita s modely jako ChatGPT, Bard, Jasper, DALL·E a MidJourney

Generativní umělá inteligence (AI) je technologickým průkopníkem schopným vytvářet obsah, jako jsou texty, kód, obrázky a audio, který je stále více integrován do našich každodenních úkolů. Když společnost OpenAI v listopadu 2022 zpřístupnila ChatGPT široké veřejnosti, stal se z něj rychle rostoucí fenomén, přičemž počet uživatelů během pěti dnů přesáhl milion. V článku se zaměříme na průzkum toho, jak může generativní AI ovlivnit lidskou produktivitu.

Navzdory tomu, že někteří odborníci považují generativní AI za přeceňovanou, existuje silný konsenzus, že tyto nástroje mají významný dopad na zlepšení služeb poskytovaných zákazníkům. Stále častěji prognózy předpovídají, že generativní AI by mohla pomoct růstu celosvětového HDP a významně přispět k růstu produktivity.

A jak to všechno souvisí s prací? Studie ukazují, že využití generativních AI nástrojů, jako je GitHub Copilot pro programátory nebo ChatGPT pro copywritery, může výrazně zkrátit čas potřebný k dokončení úkolů a zlepšit kvalitu práce.

Pochopení generativní AI

Generativní AI je forma umělé inteligence, která umí vytvářet nový obsah - od textů, kódu a obrazů po hudbu a jiné formáty - na základě vstupních dat a učení. Tato technologie v poslední době došla značného rozvoje, přičemž byla klíčovou součástí několika průlomových produktů a služeb.

Nedávné pokroky v generativní AI zahrnují vývoj sofistikovanějších jazykových modelů, jako je ChatGPT od OpenAI, který demonstruje vylepšené schopnosti rozumění a generování lidského jazyka​​. Mezi další oblíbené generativní modely můžeme koncem roku 2023 zařadit Bard od Googlu, DALL·E 3 od OpenAI, Jasper, MidJourney, Bing Chat nebo například Copy.ai. O srovnání některých z těchto modelů jsme psali zde. Pokročilá AI nyní hraje klíčovou roli ve vývoji a poskytování automatizovaných služeb zákazníkům, jako jsou chatboti, kteří dokážou vést přesvědčivé a užitečné konverzace.

Další inovace v generativní AI spočívá v její schopnosti vytvářet autentický a přesvědčivý vizuální a audio obsah. Například systémy generativní AI nyní mohou produkovat realistické obrazy a ilustrace, což má široké uplatnění v reklamě, herním průmyslu a digitálním umění​​. Tyto systémy také umožňují vytváření personalizovaného obsahu na základě specifických požadavků a preferencí uživatelů.

Využití generativní AI

Ve výzkumu a vývoji se generativní AI stala nástrojem pro generování hypotéz a modelování scénářů, což může být užitečné v oblastech od finančního modelování po lékařské simulace​​. Gartner ve své Hype Cycle pro AI v roce 2023 identifikuje dva možné pohyby oboru generativní AI - inovace, které budou poháněny generativní AI, a inovace, které budou podporovat pokrok generativní AI​.

Kritické technologie generativní AI zahrnují umělou obecnou inteligenci (AGI), AI inženýrství, autonomní systémy, cloudové AI služby, kompozitní AI, počítačové vidění, data-centric AI, edge AI, inteligentní aplikace, operacionalizaci modelů a operační AI systémy​​. Tyto technologie se stávají základem pro škálu aplikací, od automatizace pracovních úkolů po vylepšení zákaznických a zaměstnaneckých zkušeností.

Přesná definice a aplikace generativní AI se neustále vyvíjí s pokrokem v technologii. To, co je dnes na hranici možného, se může brzy stát běžnou součástí každodenního života, což naznačuje transformační potenciál generativní AI pro společnost i ekonomiku.

Debata o produktivitě 

Rozvoj generativní umělé inteligence vyvolává živé diskuse o jejím vlivu na produktivitu. Zatímco některé studie, jako ta od Salesforce, ukazují, že IT vedoucí vnímají AI jako revoluční nástroj, jiní, podle zprávy McKinsey, upozorňují na paradox, kdy investice do IT nemusí vždy znamenat vyšší produktivitu. Přesto prognózy například od Goldman Sachs předpovídají, že AI by mohla zvýšit globální HDP o biliony dolarů. Generativní AI demonstruje potenciál značně urychlit a zefektivnit pracovní procesy. Avšak zvýšení produktivity může být vyváženo novými výzvami, jako je digi-údržba, které mohou vyžadovat další čas a zdroje. Debaty tedy oscilují mezi nadšením z inovací a opatrností ohledně nežádoucích důsledků, přičemž konečný dopad AI na produktivitu zůstává předmětem dalšího zkoumání.

Intercom

V oblasti služeb zákazníkům, nasazení AI nástrojů jako je chatbot od Intercomu mělo za následek 67% snížení objemu běžných dotazů, čímž se zvýšila efektivita týmu podpory. Předpokládá se, že tímto způsobem mohou zaměstnanci věnovat více času složitějším úkolům a zlepšit celkovou kvalitu služeb zákazníkům​.

Zapier

V oblasti psaní obchodních dokumentů, firma Zapier implementovala generativní AI pro automatizaci tvorby obsahu, který pomohl zvýšit produktivitu jejich marketingového týmu. Díky AI byly schopni vytvářet návrhy obsahu rychleji, což vedlo k uvolnění času pro kreativní a strategické aspekty práce.

GitHub Copilot

V programování, výzkum prováděný týmem GitHubu ukázal, že GitHub Copilot zlepšil produktivitu vývojářů nejen zrychlením rutinních úkolů, ale také zlepšením spokojenosti vývojářů s prací a snížením mentální zátěže při kódování. Uživatelé hlásili, že se cítí méně frustrovaní a více naplněni svou prací, a to až 75%. AI tedy pomáhá přesunout zaměření vývojářů na smysluplnější a kreativní činnosti, což vede k většímu štěstí a uspokojení.

Potenciál AI

Z toho plyne, že AI má potenciál nejen zvyšovat rychlost a efektivitu pracovních procesů, ale také zlepšovat pracovní spokojenost a snižovat stres. Výsledky naznačují, že generativní AI může přinést hlubší transformaci práce tím, že zaměstnancům umožní soustředit se na více hodnotné a kreativní úkoly, a to jak v službách zákazníkům, tak v obchodních a technických profesích.

Srovnávací analýza 

Růst produktivity byl v minulosti klíčovým faktorem hospodářské prosperity. Z McKinseyho reportu vyplývá, že poválečném období se mnoho zemí s vysokými příjmy těšilo vysokému tempu růstu produktivity, ale od počátku roku 2000 došlo k jejímu znatelnému zpomalení. Například dlouhodobý růst produktivity v USA kdysi dosahoval v průměru 2,2 % ročně, nicméně znovunabytí této dynamiky je nyní považováno za kritický úkol, který představuje potenciální příležitost pro zvýšení HDP o 10 bilionů dolarů do roku 2030.

AI podpoří produktivitu

Naproti tomu se předpokládá, že nástup umělé inteligence významně podpoří produktivitu. V současné době 64 % podniků očekává, že umělá inteligence zvýší produktivitu, přičemž v letech 2023 až 2030 se očekává roční nárůst o 37,3 %. Tento rychlý růst svědčí o transformačním potenciálu AI v různých odvětvích. Odborníci z průzkumu CfM-CEPR předpokládají, že AI by mohla zvýšit globální tempo růstu na 4-6 % ročně, což je oproti předchozím průměrům rapidní nárůst.

Je třeba být opatrní?

Pro srovnání, růst spojený s produkcí AI a rozvojem souvisejících technologických znalostí, jak je zaznamenán v patentových přihláškách a vědeckých publikacích, je spojen se zvýšením produktivity. Přesto Oxford Economics doporučuje opatrnost a uvádí, že ačkoli by umělá inteligence mohla být pro některá odvětví transformační, vzhledem k současnému klesajícímu trendu globálního růstu a produktivity nemusí výrazně změnit trajektorii globálního růstu.

Větší vliv na příjmy než internet?

Fórum Clark Center předpokládá, že využívání umělé inteligence v příštím desetiletí bude mít pravděpodobně v následujících dvou desetiletích podstatnější dopad na míru růstu reálného příjmu na obyvatele v USA a západní Evropě, než měl v posledních dvou desetiletích internet. To naznačuje, že integrace umělé inteligence by mohla potenciálně znovu nastartovat tempo růstu produktivity, které bylo v posledních letech nedostupné.

Generativní AI může být důvod k optimismu

Při analýze významu těchto srovnání je zřejmé, že AI má potenciál zvrátit nedávnou stagnaci růstu produktivity. Optimistické prognózy vlivu AI na růst produktivity jsou majákem potenciálu v jinak klesajícím trendu světové ekonomiky. Tento výrazný odklon od historických trendů produktivity podtrhuje význam využívání technologií AI pro katalyzování hospodářského rozvoje a zlepšování životní úrovně v celosvětovém měřítku.

Pokroky v oblasti umělé inteligence jsou připraveny uvolnit nové úrovně efektivity a inovací, a proto se tato technologická revoluce stala nedílnou součástí diskusí o budoucích hospodářských politikách a strategiích. Zatímco historický růst produktivity byl pro hospodářský pokrok zásadní, vliv umělé inteligence na produktivitu může definovat nadcházející éru globální ekonomické aktivity.

Spolupráce člověka a umělé inteligence 

Rozkvět generativní umělé inteligence vstupuje do pracovního prostředí ne jako substitut, ale jako spolupracovník, který umocňuje lidské schopnosti a otevírá dveře k novým možnostem. Generativní AI jako ChatGPT a GitHub Copilot nejenže zvyšují efektivitu, ale také rozšiřují spektrum činností, které mohou lidé provádět. Tato synergie mezi člověkem a strojem ztělesňuje koncept augmentované práce, kde AI zpracovává rutinní a opakované úkoly, zatímco lidé se soustředí na složitější a kreativní aspekty práce, jako je strategické plánování, rozhodování a inovace.

Nudná práce pro roboty, kreativa pro lidi

AI například přebírá analýzu velkých datových sad, zatímco analytici využívají výstupy k hlubší interpretaci a odvození strategických závěrů. V oblasti zdravotnictví se generativní AI podílí na diagnostice a výzkumu, ale konečná zodpovědnost a etické úsudky zůstávají pevně v rukou lékařských profesionálů. V kreativních oborech, jako je psaní a design, AI může poskytovat návrhy a koncepty, ale unikátní lidská zkušenost a citlivost jsou klíčem k vytvoření rezonujícího díla.

Dovednosti, které AI rozšiřuje, zahrnují výpočetní schopnosti, správu a analýzu dat, a dokonce i určité aspekty jazykových schopností. Naproti tomu, empatie, morální úsudky a hluboká kreativita zůstávají jedinečně lidské. V této éře se tak otevírá prostor pro rozvoj soft skills, jako jsou mezioborová komunikace, emocionální inteligence a adaptabilita, které AI nemůže napodobit. Tímto způsobem se lidstvo nevzdává své role ve světě práce, ale přizpůsobuje ji novému partnerství s AI, což naznačuje nejen změnu v pracovních rolích, ale i v oblasti vzdělávání a vývoje dovedností pro budoucí trh práce.

Budoucnost práce s generativní AI

AI má potenciál podstatně zjednodušit a automatizovat rutinní úkoly, což umožňuje zaměstnancům zaměřit se na složitější a tvůrčí aspekty jejich práce. Tímto způsobem může AI podporovat inovativní myšlení a přinášet hlubší smysluplnost do pracovního procesu. V důsledku toho by mohl být zaznamenán nárůst kvality práce a pracovní spokojenosti, jelikož monotónní úkoly přebírají stroje.

Vedle zlepšení produktivity a kvality práce může generativní AI poskytovat flexibilitu v pracovních harmonogramech, což umožňuje zaměstnancům lépe sladit pracovní povinnosti s osobním životem. Díky AI by se lidé mohli více věnovat rodině, zálibám nebo osobnímu rozvoji, což by přispělo k vyváženějšímu životnímu stylu.

S rostoucí integrací AI do pracovního prostoru se otevírají diskuse o nových formách spolupráce, kde lidé a stroje pracují bok po boku, přičemž každý přispívá svými specifickými schopnostmi. Důraz na lidské soft skills, jako jsou kreativita, empatie a strategické myšlení, by mohl vést k novým druhům pracovních pozic, které optimalizují symbiotický vztah mezi člověkem a AI.

Závěr

Generativní umělá inteligence, v čele s modely jako ChatGPT, Bard a Jasper, znamená průlom v rozšiřování lidských schopností a otevírá nové horizonty efektivity a inovací. Integrace AI do pracovního procesu přináší nejen zvýšení rychlosti a kvality výkonu, ale také hlubší pracovní spokojenost a vyváženější životní styl. Rostoucí propojení AI s každodenními úkoly poskytuje větší prostor pro kreativní a strategické myšlení. Vedle toho může generativní AI poskytnout flexibilitu v harmonogramech práce a pomoci tak dosáhnout lepší rovnováhy mezi osobním a pracovním životem. Jak se AI stává běžnější, můžeme očekávat i nové formy spolupráce mezi lidmi a stroji, což otevírá nové cesty k dosažení pracovní excelence a osobního rozvoje.

V době rychlých technologických změn, generativní AI naznačuje potenciál znovu nastartovat růst produktivity, který byl v nedávné historii stagnující, a otevírá novou éru ekonomické aktivity a rozvoje lidských dovedností.

Zajímá tě jak se naučit pracovat s umělou inteligencí? Můžeš začít pozvolna a přečíst si náš minulý článek s matematickými koncepty AI, nebo se registrovat do kurzu “Praktické využití umělé inteligence”, začít využívat AI naplno a připravit se na růst příjmů, který přijde se zvyšující se produktivitou z AI aktivit.

Autor: Jan Bílek

Více článků
Příručka od robot_dreams s příkladem syntaxe
Kam se dnes posouvají technologické hranice robotiky?