Přechod na SWIFTUI: Velké změny ve vývoji iOS aplikací | robot_dreams Czech
should_authorize_via_email
email.input_code tel.input_code
 
email.code_actual_for tel.code_actual_for
apply_exit_text
session_ended
to_homepage
Přechod na SWIFTUI: Velké změny ve vývoji iOS aplikací

Přechod na SWIFTUI: Velké změny ve vývoji iOS aplikací

Multiplatformní možnosti SwiftUI zjednodušují tvorbu aplikací napříč zařízeními

SwiftUI, nový UI framework od Apple, představuje revoluční krok ve vývoji aplikací pro iOS a další Apple platformy. Tento framework, uvedený společností Apple, přináší zcela nové API, a umožňuje vývojářům psát kód pro všechny Apple platformy - iOS, iPadOS, watchOS a tvOS - efektivněji než kdy předtím. S podporou od Xcode 11 a vyšší a kompatibilitou s iOS 13 a novějšími verzemi, SwiftUI nabízí vývojářům příležitost přeformulovat způsob, jakým přistupují k designu a vývoji uživatelských rozhraní​​.

Od UIKitu k SwiftUI

Přechod od UIKitu, tradičního frameworku pro vývoj uživatelského rozhraní v iOS, k SwiftUI představuje významný posun v paradigmatu vývoje aplikací. UIKit, který byl standardem pro vývoj aplikací od uvedení iPhone, vyžadoval od vývojářů imperativní přístup k tvorbě uživatelského rozhraní, což často znamenalo složitější a méně intuitivní kód. Naproti tomu SwiftUI přináší deklarativní syntaxi, která umožňuje vývojářům snadněji popsat, co a jak by mělo uživatelské rozhraní dělat, což vede k rychlejšímu a přehlednějšímu vývoji.

SwiftUI se zaměřuje na komponenty jako jsou VStack, HStack, a Button, které usnadňují organizaci UI. Tyto komponenty, společně s možností snadného databindingu pomocí @State a @ObjectBinding, zvyšují produktivitu vývoje tím, že umožňují snadnější manipulaci s daty a stavem aplikace. @State například umožňuje dvousměrné propojení mezi UI a daty, takže jakékoli změny v uživatelském rozhraní nebo datech jsou automaticky synchronizovány, což eliminuje potřebu složitějšího kódu pro správu stavu​​.

SwiftUI také přináší efektivnější způsob, jak pracovat s externími daty a službami pomocí @ObjectBinding a BindableObject, což usnadňuje integraci s různými webovými službami a externími datovými zdroji. Díky tomu a dalším vlastnostem, jako je podpora pro live previews při vývoji, se SwiftUI stává atraktivní volbou pro vývojáře iOS aplikací, kteří hledají efektivnější a modernější přístupy k designu a vývoji aplikací.

Přechod na SwiftUI znamená nejen zjednodušení a zefektivnění vývojového procesu, ale také otevírá dveře k větší kreativitě a inovacím v designu aplikací.

S jeho schopností fungovat napříč všemi Apple platformami nabízí SwiftUI vývojářům nové možnosti pro tvorbu univerzálních a vizuálně působivých aplikací.

SwiftUI v akci

SwiftUI usnadňuje základní úkoly vývoje UI, jako je vytváření formulářů, seznamů a navigace, díky své deklarativní syntaxi. Začít s SwiftUI může být tak jednoduché, jak definovat zobrazení (View) s několika řádky kódu. Například vytvoření základního seznamu a detailu lze provést s minimálním množstvím kódu, kde každý prvek seznamu je klikatelný a vede na detailní zobrazení.

struct ContentView: View {
  var body: some View {
    NavigationView {
      List(items) { item in
        NavigationLink(destination: DetailView(item: item)) {
          Text(item.title)
        }
      }
      .navigationBarTitle("Items")
    }
  }
}

Architektonické vzory pro aplikace v SwiftUI: MVVM a jeho adaptace

Model-View-ViewModel (MVVM) je architektonický vzor, který se přirozeně hodí k SwiftUI díky jeho vysoké míře deklarativního programování a vazeb dat (data binding). MVVM usnadňuje oddělení logiky UI od business logiky a datové vrstvy aplikace, což umožňuje lepší testovatelnost a udržitelnost kódu. V SwiftUI lze využít @ObservableObject a @Published pro vytvoření ViewModelu, který reaguje na změny stavu a automaticky aktualizuje UI.

class ViewModel: ObservableObject {
    @Published var items: [Item] = []
    
    // Metoda pro načtení dat
}

Řízení stavu a databinding v SwiftUI

SwiftUI zavádí několik nových konceptů pro práci se stavem a vazbami dat, jako jsou @State, @Binding, @ObservedObject, a @EnvironmentObject. Tyto nástroje umožňují vývojářům snadno synchronizovat UI s aktuálním stavem aplikace a reagovat na změny v reálném čase. Například použití @State pro lokální stav UI komponenty a @Binding pro dvousměrnou vazbu mezi stavem a UI elementem.

struct ItemView: View {
  @State private var isToggled = false

  var body: some View {
    Toggle("Toggle Item", isOn: $isToggled)
  }
}

SwiftUI tedy nabízí silný a moderní nástroj pro vývoj iOS aplikací, který umožňuje vývojářům vytvářet sofistikované uživatelské rozhraní s menším množstvím kódu a větší flexibilitou. Díky integraci s MVVM a pokročilým možnostem pro řízení stavu a databinding, SwiftUI usnadňuje vývoj, testování a údržbu aplikací.

Integrace s ostatními Apple technologiemi

SwiftUI se skvěle integruje s řadou dalších Apple technologií, jako jsou Combine, CoreData a další Apple frameworks, což umožňuje vývojářům vytvářet více propojené a dynamické aplikace s pokročilou funkcionalitou. Combine framework se používá pro zpracování asynchronních událostí pomocí deklarativního Swift API, což se přirozeně doplňuje s deklarativním přístupem SwiftUI k UI. Integrace s CoreData pak umožňuje efektivní správu a ukládání dat v aplikacích.

Využití SwiftUI ve WatchOS a MacOS aplikacích rozšiřuje možnosti vývojářů při tvorbě univerzálních aplikací pro celý Apple ekosystém. Díky své multiplatformní podpoře lze s minimalizací duplicitního kódu snadno sdílet UI komponenty a logiku mezi iOS, MacOS, WatchOS a dokonce i tvOS.

Praktické dopady přechodu na SwiftUI

Přechod na SwiftUI přináší do procesu vývoje iOS aplikací několik významných změn, které mohou mít dalekosáhlý dopad na způsob, jakým vývojáři přistupují k designu a implementaci uživatelského rozhraní.

 • Zefektivnění vývojového procesu
  SwiftUI zjednodušuje vývoj UI tím, že umožňuje vývojářům definovat uživatelské rozhraní deklarativně, což vede k rychlejšímu vývoji a lepší čitelnosti kódu. Tento přístup umožňuje automatickou synchronizaci stavu UI s datovými modely aplikace, což výrazně snižuje množství boilerplate kódu potřebného k reakci na změny stavu. Díky integraci s ostatními Apple technologiemi, jako jsou Combine pro asynchronní operace a CoreData pro správu dat, mohou vývojáři vytvářet komplexní a reaktivní aplikace s menším úsilím.
 • Podpora pro multiplatformní vývoj

  Díky svému designu umožňuje SwiftUI snadno sdílet UI komponenty a business logiku napříč iOS, macOS, watchOS a tvOS. Tato multiplatformní podpora nejen zvyšuje opětovnou použitelnost kódu, ale také zjednodušuje vývoj univerzálních aplikací pro celý Apple ekosystém. Vývojáři mohou využívat jednotný základ kódu pro vytváření aplikací, které vypadají a chovají konzistentně na různých zařízeních, což vede k lepší uživatelské zkušenosti.
 • Zvýšení přístupnosti a interakce

  SwiftUI také zjednodušuje implementaci přístupnosti a interaktivních animací, což je zásadní pro vytváření aplikací, které jsou přístupné širšímu spektru uživatelů. Díky vestavěným funkcím, jako jsou hlasové příkazy a adaptabilní rozhraní, mohou vývojáři snadno implementovat pokročilé přístupnostní funkce a vytvářet plynulé a zapamatovatelné uživatelské interakce.
 • Výzvy a překážky

  Přestože přechod na SwiftUI nabízí mnoho výhod, vývojáři mohou čelit určitým výzvám, jako je potřeba osvojit si nové paradigma deklarativního programování a omezenější podpora pro starší verze iOS. Navíc, i když SwiftUI rychle dohání, stále může chybět některá pokročilá funkčnost dostupná v UIKit, což může vyžadovat kombinaci obou frameworků pro dosažení určitých UI efektů nebo interakcí.

Budoucnost vývoje iOS s SwiftUI

Apple aktivně podporuje a rozvíjí SwiftUI, což dokládají pravidelné aktualizace a rozšiřování funkcionalit. Nejnovější verze SwiftUI přinášejí vylepšení výkonu, nové UI komponenty, větší integraci s existujícími Apple frameworks a lepší nástroje pro vývojáře. Tato neustálá podpora a rozvoj naznačují, že SwiftUI je a bude klíčovým prvkem v ekosystému vývoje aplikací pro Apple platformy.

SwiftUI bude hrát stále větší roli v ekosystému vývoje iOS. S přibývajícími funkcemi a integracemi se očekává, že se SwiftUI stane preferovaným frameworkem pro nové projekty, přičemž už nyní můžeme pozorovat trend přechodu od UIKitu. Důraz na deklarativní programování, univerzální aplikace a zjednodušení vývojového procesu ukazují, že budoucnost vývoje iOS aplikací je úzce spjata se SwiftUI.

Autor: Jan Bílek

Více článků
Příručka od robot_dreams s příkladem syntaxe
Kam se dnes posouvají technologické hranice robotiky?